Jackass The Movie
Dodane przez cink dnia Styczeń 07 2011 18:44:13


Jackass The Movie by? na pocz?tku filmem eksperymentalnym, MTV bowiem zdawa?o sobie spraw? i? b?dzie to tytu? kontrowersyjny, który mo?e przynie?? odpowiedni? plam? na koszulce z logiem MTV. Jak by?o przewidywane, oczywi?cie tak si? sta?o, jednak obok przykrych protestów oraz spekulacji na temat filmu Jackass, wielu ludzi równie mocno zaciekawi?o si? tym filmem i ca?e Stany Zjednoczone, oraz wiele innych Pa?stw zacze?o kocha? tematyk? Jackassów, oraz autorów którzy barwnie swoimi charakterami dodawali otuchy.
Jackass The Movie mocno si? nie rózni? od serialu, który by? równie? emitowany na ?amach pocz?tkowo stacji MTV. Licencje na wykorzystywanie zarówno filmu, jak i samego serialu po czasie jego emisji pierwotnej w MTV rozesz?y si? jak ciep?e bu?eczki. Jackass rzuci? bowiem w tym wypadku co? ?wierzego na rynek, co chcia?a mie? ka?da stacja rozrywkowa w swoim repertuarze. Có?... nie mówmy jednak o samej historii. Przejd?my do tematu na którym chcemy si? skupi?, skoro postanowili?my wej?? w?a?nie do tego dzia?u.
Kontrowersyjny film Jackass The Movie (w pl. Jackass; ?wiry w akcji) trafi? na sklepowe pó?ki, oraz ekrany zagranicznych kin w roku 2002. Pomimo wcze?niejszych wyst?pów, ekipa Johnego oraz Bama rzuci?a sobie nowe wyzwania które wcale nie by?y gorsze od poprzednich. Wr?cz przeciwnie, by?y one jeszcze lepsze. Wszystko dlatego i? Jackassi postanowili jeszcze bardziej wyj?? do ludzi i przy nich pokazywa? swoje ciekawe pomys?y. Jackass The Movie zaoferowa? nam wi?c konkretn? dawk? ?miechu, która faktycznie nawet najgorszemu smutasowi da?aby powód do zadowolenia z ogl?dania takiego rodzaju kina. Jackass pomimo paru sporów, szybko zosta? okrzykni?ty filmem nowej epoki, która zapewni? nam mia?a moc wra?e?, co faktycznie potwierdzi?o si? w samej praktyce. Film pomimo odpowiednio wcze?niej wspomnianego skr?cenia, które znali?my z samego serialu, nie by? wcale gorszy, czy te? bardziej monotonny. Wr?cz przeciwnie, by? jeszcze ciekawszy i bardziej wci?gaj?cy w swoj? tre?? !