Definicja Jackass
Dodane przez cink dnia Styczeń 07 2011 18:38:50

Wiele osób nie wie czym jest Jackass, postanowi?em wi?c nakre?li? porz?dnie tematyk? naszego serwisu, tak aby mog?a ona zosta? przekazana wszystkim dalej, dla ogólnego dobra, oraz ogólnej informacji która ma mie? w tym wypadku wysokie znaczenie.


Jackass jest definicj? jak wiadomo "os?a", jednak definicja ta przybra?a na przestrzeni lat wielu form, oraz wielu znacze? które mog? mie? ogólny wymiar. Jackass sta? si? bowiem odpowiednikiem stylu filmowania, form przedstawiania ?artów oraz ogólnego przekazywania ?miechu w formie bardziej ekspresyjnej. Rodzi si? wi?c teraz pytanie na czym mo?e polega? ta ekspresja ? Je?li czytaja to osoby pesymistycznie nastawione, zapewne powiedz? i? jest to czarny humor, tak jednak nie jest w tym wypadku. Jackass jest form? przekazywania ?miechu poprzez ekstremalne wyczyny, dlatego Jackassem zajmuj? si? osoby które s? kaskaderami. Kaskaderzy tutaj równie? nabieraj? wysokiego znaczenia, albowiem w tym wypadku mamy do czynienia z osobami które faktycznie mog? przyjmowa? ból na 1000 ró?nych sposobów. Cz?sto jest to wi?c ?mieszne, intryguj?ce, czy te? powalaj?ce na kolana z zaskoczenia.
Jackass na pocz?tku by? dla wielu sportem, oczywi?cie dla nowych twarzy zapewne jest to nadal tylko sport, pomimo tego wiele osób dorobi?o si? w?a?nie na przedstawianiu oryginalnych metod zabawy w gronie, czy te? samemu. Jackass mo?na wi?c na dzie? dzisiejszy przedstawia? jako "show". Towarzysz? temu odpowiednio dobrane numery, aran?acja, oraz swoista integracja z postaciami w które chcemy si? wcieli?. Jackass przekazuje nam jednak 100% rzeczywisto?ci, co prawda musimy zej?? w pewnym momencie na ziemi?, bowiem Jackass i pewne jego numery musz? by? dos?ownie re?yserowane, w pewnych wypadkach bowiem mog?oby si? sta? co? niekoniecznie ciekawego. Jackass to bowiem nie tylko wyg?upy, Jackass jest form? przedstawiania swoich wyczynów jedynie pod odpowiedni? opiek? medyczn?, czy te? innych s?u?b które mog? wnie?? profesjonalne do?wiadczenie ze swojej w?asnej dziedziny.


Có? mo?na wi?cej napisa? ? Jackass to porz?dna dawka humoru, która mo?e nas faktycznie przyprawi? o bó? brzucha. Co prawda Jackass sta? si? bardzo s?awny, dlatego te? rózne grupy, ró?nie wyra?aj? swoje podej?cie do tego tematu, jest to jednak wed?ug mnie kategoria jak najbardziej zdrowa oraz humorystyczna, która mo?e wprowadzi? do naszego ?ycia wiele dobrego, szczególnie informacji co mo?emy robi? a co nie ;)